Šablony pro MŠ a ZŠ.

Operační program Jan Ámos Komenský.

CÍL VÝZVY:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

PŘEHLED ŠABLON PRO ZŠ: 

Personální podpora: Školní asistent ZŠ Školní speciální pedagog ZŠ Školní psycholog ZŠ Sociální pedagog ZŠ Kariérový poradce ZŠ Dvojjazyčný asistent ZŠ. 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ. 

Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ.

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ Je-li součástí ZŠ také školní družina či školní klub, je možné využít i šablony určené pro tyto subjekty. 

Minimální výše projektu: 100 000 Kč. Maximální výše projektu: 300 000 Kč + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč) - pokud je součástí právnické osoby ŠD/ŠK a jsou pro ně zvoleny aktivity + částka připadající na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024 (u ZŠ s počtem žáků 180 a vyšším). Pro ZŠ s počtem žáků 179 a méně je podpora školního psychologa a školního speciálního pedagoga umožněna prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Předpokládá se, že pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga bude od 1. 1. 2025 hrazena z prostředků státního rozpočtu. Délka projektu: 2 - 3 roky.

Podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin.